CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY
Báo cáo quản trị
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2014 -

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính) Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sa Thầy Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH do Nhà nước sỡ hữu 100% vốn Download:… View Article

Biểu kèm báo cáo đánh giá năm 2014 -

Biểu kèm báo cáo đánh giá năm 2014: Biểu 1: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐÊ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính) Đơn vị: Công ty TNHH một thành viên lâm… View Article

BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN V/v kiểm tra và giám sát tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sa Thầy Năm tài chính 2014 -

BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN V/v kiểm tra và giám sát tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sa Thầy năm tài chính 2014 Download: BC thẩm định của KSV nam 2014

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC GIÁM SÁT TRONG NỘI BỘ NĂM 2014 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY -

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC GIÁM SÁT TRONG NỘI BỘ NĂM 2014 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY Download: bao cao danh gia tai chinh