CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY
Báo cáo của kiểm soát viên
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA KIỂM SOÁT VIÊN 2014 -

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA KIỂM SOÁT VIÊN Về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2014 của Chủ tịch kiêm giám đốc công ty, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sa Thầy Download: BCKSV2014