CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY
Công khai tài chính
Báo cáo tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người quản lý.jpg -

Báo cáo tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người quản lý.jpg

BC tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2019 _PL VII_-min -

BC tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2019 _PL VII_-min

BC Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2019 _PL VIII_-min -

BC Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2019 _PL VIII_-min

BC kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 _PL VI_-min -

BC kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 _PL VI_-min

BC đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm 2020 _PL V_-min -

BC đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm 2020 _PL V_-min

BC chế độ tiền lương, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 _PL X_-min -

BC chế độ tiền lương, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 _PL X_-min

Báo cáo kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020 _PL IV_-min -

Báo cáo kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020 _PL IV_-min

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và giám sát trong nội bộ năm 2019-min -

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và giám sát trong nội bộ năm 2019-min