Tin tức mới cập nhật

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao -

https://drive.google.com/file/d/1POeqH7XOlSysvhjfoQOoGa9jTUHs6la8/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1POeqH7XOlSysvhjfoQOoGa9jTUHs6la8/view?usp=sharing

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh -

https://drive.google.com/file/d/1X9yBBpJJv3L8dmtkraCim_Pt2VmZdTAM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1X9yBBpJJv3L8dmtkraCim_Pt2VmZdTAM/view?usp=sharing

Công khai tiền lương, tiền thưởng của Kiểm soát viên năm 2021 -

https://drive.google.com/file/d/1sjeJAr-bSatJLliIQgCWl-gBga0grseF/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1sjeJAr-bSatJLliIQgCWl-gBga0grseF/view?usp=sharing

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Nghị định 47/2021/NĐ-CP) -

https://drive.google.com/file/d/1B6gFT3v70xcLoQlcEo7G5W4fSzo7AiZV/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1B6gFT3v70xcLoQlcEo7G5W4fSzo7AiZV/view?usp=sharing

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 (Nghị định 47/2021/NĐ-CP) -

https://drive.google.com/file/d/1-cBoGEPCPHSoWqY1_7rjU-LpWVRPYZ0R/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1-cBoGEPCPHSoWqY1_7rjU-LpWVRPYZ0R/view?usp=sharing

BC tiền lương, tiền thưởng bình quân năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý -

https://drive.google.com/file/d/1ykc_THw1x5FvIAWcj2uODSnwi4t1Hf_O/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ykc_THw1x5FvIAWcj2uODSnwi4t1Hf_O/view?usp=sharing